Vedtægter for Skovby Vandværk A.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a.
Skovby Vandværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet til andelsselskab med begrænset ansvar,
med virkning fra 01.01.2015.
Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for
vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt
og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt
deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem,
med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen
fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. (www.skovbyvand.dk)

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af selskabets regulativ og
takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at
drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet
modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis
ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel
ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af
dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15.
april.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 Valg af dirigent
 Bestyrelsens beretning
 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 Valg af revisorer og revisorer suppleanter
 Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 af medlemmerne fremsætter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den
skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger
Medlemmer, der er i restance, har ingen stemmeret på generalforsamlingen.
Hvert medlem har én stemme, uanset at vedkommende ejer flere ejendomme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive
yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og
når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert
år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået
stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes
afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal
fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til
medlemmerne. Overdækning skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller
investeringer i anlæg.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte
revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom
opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet
vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne
bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuelt
overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager
samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den / 2018. De træder i kraft umiddelbart
efter endelig vedtagelse.