Takstblad og priser for 2018


Driftsbidrag

  Ex. Moms Inkl. Moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig Qn ≤ 1,5 650,00 812,50
Målerafgift Qn ≥ 1,5 1.300,00 1.625,00
Vandafgift pr m3 4,39 5,49
Statsafgift af ledningsført vand (vandskat) 5,86 7,33

Anlægsbidrag

Hovedanlægsbidrag: Ex. Moms Inkl. Moms
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig 9.200,00 11.500,00
Øvrige forbrugere:    
0 - 500 m3/år 9.200,00 11.500,00
501 - 2.000 m3/år 16.500,00 20.625,00
2.001 - 5.000 m3/år 24.000,00 30.000,00
5.001 - 10.000 m3/år 32.000,00 40.000,00
Forsyningsledningsbidrag. Byzone. Pr. ejendom (matr. Nr.) 11.000,00 13.750,00
Forsyningsbidrag - Landzone - Pr. ejendom (matr. Nr.) 32.000,00 40.000,00
Stikledningsbidrag pr. stk. 8.000,00 10.000,00

Gebyrer

  Ex. Moms Inkl. Moms
Rykkergebyr, momsfrit 100,00  
For sent indsendelse af selvaflæsningskort, momsfrit 100,00  
Flyttegebyr 250,00 312,50
Gebyr for aflæsning af vandmålere, momsfrit 250,00  
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v. handel 250,00 312,50
Ved lukning/genåbning af vandet, som følge af manglende
indbetaling plus de med opgaven forbundne omkostninger til
entreprenør og VVS-installatør jf. § 5 stk. 7 i vandværkets vedtægt.
500,00 625,00

For udstykningen betales den fulde tilslutningsafgift inden arbejdet med nedlægningen af ledninger påbegyndes - eller der er truffet anden skriftlig aftale herom.

Vandværket udfører selve vandledningens nedlægning. Der afsluttes med en stophane indenfor skel. Stophaner med spindel henstår fuldt og helt for udstykker/bygherres/ eller interessents regning og risiko. Ved ny udstykninger gælder dette også hovedstophaner. Stophaner med spindel må ikke tildækkes, men skal til enhver tid være ført til overkant af færdigt terræn eller belægning, og skal til enhver tid være frit tilgængeligt. Dette påhviler udstykker/bygherre /interessent.

Arbejdet med vandledninger/ installationer må kun udføres af autoriserede VVS-installatør. Anboringer mv. på Skovby Vandværks ledningsnet må kun foretages af vandværkets VVS-installatør efter anvisning af bestyrelsen.

Der skal opsættes vandmålere ved alle ny tilslutninger. Vandmålerne kan vederlagsfrit afhentes på vandværket, når tilslutningsafgiften er betalt. Vandmålerne monteres for ansøgerens regning. Hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt at der etableres en målerbrønd, skal denne installeres og bekostes af interessenten.

Kontrol af vandmåler sker i henhold til ”Regulativ for Skovby Vandværk A.m.b.a”. Ved rigtig visning afholdes udgiften af den der har ønsket afprøvningen. Ved fejlvisning over den tilladelige grænseværdi, afholdes udgiften af Skovby Vandværk. Udgiften for afprøvning af vandmåler udgør kr. 500,00 (kr. 625,00 inkl. moms). Anmodning om afprøvning skal fremsendes skriftligt.

Den til enhver tid gældende DIF-Norm for vandtekniske arbejder skal overholdes.

Vandafgifter for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017:

Ovennævnte priser er inkl. målerleje og vandafgift, men eksl. moms.

Ved ønske om aflæsning af vandmåler og afregning af forbrugt vand i forbindelse med flytning tillægges regningen et gebyr på kr. 250,00.

Ved for sen indbetaling tillægges næste ordinære indbetaling et gebyr på kr. 50,00 pr. påbegyndt måned jf. § 5 stk. 6 i vandværkets vedtægt.

Ved lukning/genåbning af vandet, som følge af manglende indbetaling, betales der p.t. 500,00 kr. + de med opgaven forbundne omkostninger til entreprenør og VVS-installatør jf. § 5 stk. 7 i vandværkets vedtægt.

Hent takstgodkendelse 2017 - klik her